Cần bán nhà thô nam phúc 121m2 can góc cửa đong tư trạch bán 6t3 bao tất giá thật lh

Cần bán nhà thô nam phúc 121m2 can góc cửa đong tư trạch bán 6t3 bao tất giá thật lh

Cần bán nhà thô nam phúc 121m2 can góc cửa đong tư trạch bán 6t3 bao tất giá thật lh

Thông tin cơ bản: 3 2 121 m2 6 tỷ

Tổng quan

Cần bán ngấp nhà thô nam phúc 110m2 121m2

110m2 bán 4t9 nhà thô dễ xem nhà

110m2 full nội thất 5t5 bao tất 

121m2 căn góc bán 6t2 bao tất

124m2 có oxe hơi bán 6t4 bao tất full nội thátlh  

Hình ảnh

hình chi tiết bất động sản